TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Đoàn Tiến
  • 2 Cờ Rum
  • 3 Nguyễn Đức Huy
  • 4 Việt Lâm
  • 5 Thiện Ken's

Acc LMHT #7312 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
Garen Huyết Kiếm
Annie
Xin Zhao
Kayle
Master Yi
Warwick
Ashe
Jax
Malphite
Mordekaiser
Garen
Talon
Darius

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ